GDPR

Obecná informace o zpracování osobních údajů

CL Junior Auto Boskovice s. r. o. je organizací, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Hlavním úkolem je prodej nových vozů značky Citroën a jejich autorizovaný servis.

Společnost CL Junior Auto Boskovice s. r. o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

CL Junior Auto Boskovice s. r. o. je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem: 1)prodej vozů, 2)servis vozů, 3)prodejní servis (registrace vozidel, pojištění, zabezpečení vozidel, financování, systém hodnocení kvality a další)

Kontaktní adresa správce:

CL Junior Auto Boskovice s. r. o., náměstí 9. května 2a, 680 01 Boskovice, IČ: 63481251, telefon: +420 516 412 229, e-mail: info@cljuniorauto.cz, ID datové schránky: 6t2vzy8

Průvodní informace k ochraně osobních údajů:

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na správce vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi správcem a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte na kontaktní adrese správce.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dokumentace pro ochranu osobních údajů:

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů foto a prodej Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů servis a kontakty

Adresa:

CL Junior auto Boskovice s.r.o. nám. 9. května 2a 680 01 Boskovice tel.: 516 412 229 fax: 516 412 355

Otevírací doba:

Prodejna:

Pondělí - Čtvrtek 8.00 až 17:00 h Pátek do 15:30 h Polední přestávka: 12:30 až 13:00 h

Servis a prodej ND:

7.00 až 15.30 h Polední přestávka: 12:30 až 13:00 h
© 2015  CL Junior Auto s. r. o.  webdesign
Pravidla pro nakládání s osobními údaji

GDPR

Rychlý dotaz
Komu:
info@cljuniorauto.cz
Od:
Jméno:
Zpráva:
ODESLAT